[1]
Sahuichenko, V., Khytko, M., Pidlypna, R., Sydorchuk, O., Nalukova, N. y Shynkarenko, V. 2020. Efficiency of implementation of state policy in the field of education on national upbringing. Revista Conrado. 16, 75 (jul. 2020), 41-55.