[1]
Kotlyarova, V., Nikolskaia, I., Muraya, E., Golubeva, T., Leontev, M. y Shavtikova, A. 2023. Effect of online discussion as a form of organization of learning on students’ communication skills. Revista Conrado. 19, 90 (ene. 2023), 172-177.