(1)
Sahuichenko, V.; Khytko, M.; Pidlypna, R.; Sydorchuk, O.; Nalukova, N.; Shynkarenko, V. Efficiency of Implementation of State Policy in the Field of Education on National Upbringing. Revista Conrado 2020, 16, 41-55.