(1)
Kotlyarova, V.; Nikolskaia, I.; Muraya, E.; Golubeva, T.; Leontev, M.; Shavtikova, A. Effect of Online Discussion As a Form of Organization of Learning on Students’ Communication Skills. Revista Conrado 2023, 19, 172-177.