HASHEM ABADI, M. A.; BADI ZADEH, M. S.; TAGHAVI BEHBAHANI, M. Educating poems using nostalgia by Gholam Reza Barusan. Revista Conrado, v. 16, n. 74, p. 186-192, 9 jun. 2020.