SAHUICHENKO, V.; KHYTKO, M.; PIDLYPNA, R.; SYDORCHUK, O.; NALUKOVA, N.; SHYNKARENKO, V. Efficiency of implementation of state policy in the field of education on national upbringing. Revista Conrado, v. 16, n. 75, p. 41-55, 6 jul. 2020.