Sahuichenko, Valentyna, Maiya Khytko, Radmila Pidlypna, Orystlava Sydorchuk, Nataliya Nalukova, y Vyacheslav Shynkarenko. 2020. Efficiency of Implementation of State Policy in the Field of Education on National Upbringing. Revista Conrado 16 (75), 41-55. https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1384.