[1]
V. Kotlyarova, I. Nikolskaia, E. Muraya, T. Golubeva, M. Leontev, y A. Shavtikova, Effect of online discussion as a form of organization of learning on students’ communication skills, Revista Conrado, vol. 19, n.º 90, pp. 172-177, ene. 2023.